VisionPlus e-Bilet

Elektronik Bilet (e-Bilet)

Elektronik Bilet (e-Bilet), muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen bileti ifade etmektedir.

Kimler e-Bilet kullanabilirler?

Hâlihazırda kâğıt ortamda bilet düzenleyen bütün işletmeler elektronik ortamda bilet düzenleyebilir, müşterilerine bunları elektronik ortamda iletebilir ve bu biletleri elektronik ortamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en az 10 yıl boyunca saklayabilirler.

Örneğin sinema, tiyatro, konser, spor gibi her çeşit etkinlikler ile kara, deniz ve havayolu taşımacılığı ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren firmalar elektronik bilet uygulamasının avantajlarından faydalanmak mümkündür.

e-Bilet Başvuru Şartları

 • Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olmak zorundadırlar.
 • Ayrıca bu mükelleflerin ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak e-Bilet düzenleyebilme, sunabilme ve raporlayabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

e-Bilet Kullanma Yöntemleri

İşletmeler e-Bilet Uygulamasını;

 • Kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere,

iki yöntemle kullanabileceklerdir.

Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi yerine Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaktır.

Özel Entegratör Aracılığı ile e-Bilet'ten Yararlanma

Başkanlıktan e-Bilet hizmeti verme izni alan özel entegratörler e-Bilet düzenlemek isteyen mükelleflere:

 • Elektronik ortamda e-Bilet ve e-Bilet raporu oluşturma,
 • Elektronik sertifika ile imzalama,
 • Zaman damgası kullanma,
 • Oluşturulan e-Bileti elektronik ortamda alıcısına iletme,
 • e-Bilet raporlarını ise Başkanlığa iletme,

hizmeti verebilirler.

Elektronik Biletin Düzenlenmesi ve Teslimi

e-Biletlerin:

 • Elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • Elektronik sertifika ile imzalanması,
 • İnternet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması,

zorunludur.

Muhatabı tarafından istenilmesi halinde e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi kağıt olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kağıt çıktıda e-Biletin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt çıktının muhatabına verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.

e-Bilet izni alan mükellefler, biletlerini kağıt ortamında düzenleyemezler.

Etkinlik Biletinde Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik bilet düzenleme izni alan mükelleflerin düzenleyecekleri e-Biletlerde en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Bileti düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, VKN/TCKN,
 • Belge numarası ve düzenlenme tarihi,
 • Etkinlik tarihi ve saati,
 • Etkinliğin adı,
 • Etkinliğin yeri,
 • Koltuk no,
 • Yapılan hizmetin nevi ve tutarı,
 • Ödeme şekli (Nakit, K.Kartı, EFT, Havale, Promosyon, Bedelsiz, vb.)

Tebliğde yapılan belirlemeler dışında e-Bilette vergi kanunları ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca da bulunması zorunlu tutulan bilgilerin yer alacağı tabiidir. Mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi

e-Bilet düzenleme izni alan firmaların elektronik sertifika ile imzaladıkları e-Biletler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek e-Biletlerin yasal saklama süresince üzerinde elektronik sertifika bilgisini içerecek şekilde elektronik ortamda saklanması gerekmektedir.

Ancak elektronik sertifika ile imzalanmış e-Bilet çıktısı da elektronik ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından istenmesi halinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir.

e-Bilet Raporlama

Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-Bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları biletlere ilişkin olarak aylık “e-Bilet Raporu”nu ait olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar.

e-Bilet Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

 • Elektronik bilet izni alan mükellefler, oluşturdukları e-Biletlerini ve raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhilinde kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edebilecekleri gibi istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebilirler.
 • Başkanlıktan saklama izni alan mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin e-Bilet ve raporlarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Elektronik bilet kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.
 • Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, cezalar, ücret iadesi işlemleri için de e-Bilet düzenleyeceklerdir.

VisionPlus e-Bilet Uygulaması Entegrasyonu

VisionPlus e-Bilet Uygulaması ile e-Bilet tebliğine uygun şekilde biletleme ve yolcu listesi oluşturma olanağı sağlanacaktır. e-Bilet verileri aşağıdaki listede sıralanan yöntemler ve formatlar ile alınabilmektedir:

Yöntemler:

 • Web Servis ile Entegrasyon
 • FTP Entegrasyonu
 • SFTP Entegrasyonu

Formatlar:

 • XML
 • TXT
 • CSV
 • XLS – XLSX
 • IDOC

Listelenen yöntemler ve formatlar ile alınan veriler gerekli ön kontroller yapılarak PDF formatına dönüştürülmektedir. Verinin işleneceği kapsam belirlendikten sonra PDF formatındaki e-Biletler ve Yolcu Listeleri İdea Teknoloji Çözümleri Mali Mühürü ile imzalanarak kayıt altına alınmaktadır.

Bilet ve Yolcu Listesi Gönderimi

e-Bilet tebliğ ve kılavuzlarında belirtildiği üzere e-Bilet izni alan mükellefler biletlerin internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletebileceği gibi kağıt olarak da teslim edebilmektedir. Bu kapsamda elektronik olarak teslim edilecek bilet ve yolcu listelerinin Pades-BES imzalama ve yapısal kontrollerin ardından otomatik e-mail gönderilecektir. Gönderilen mailin ekinde PDF formatında elektronik bilet verisi ve açıklama olarak içerisinde imza doğrulama ve görüntüleme için gerekli ortamların kullanımı ve erişim adresi verilecektir.

Biletleme Uygulaması Entegrasyonu:

VisionPlus sisteminde PDF formatındaki bilet ve yolcu listesi bilgileri web servis üzerinden alınabilmektedir. Sistem üzerinden sorgulama yapabilmek için web servis içinde yetki bilgisini barındıran bir token alınması gerekmektedir. Kullanıcı aldığı bu token ve kullanıcı bilgileri ile verisine erişmek istediği bileti veya yolcu listesini sorgulayarak web servis sonucu olarak çıktı görüntüsü alabilmektedir. Bu çıktıyı biletleme sistemi üzerinden yazıcıya göndererek e-Bilet ve Yolcu Listesini kağıt ortama aktarabilecektir.

VisionPlus Uygulaması Üzerinden Yazdırma:

Gönderilen fatura verilerin PDF formatına çevrilmesi ile birlikte VisionPlus uygulaması üzerinden sorgulanabilmektedir. Kullanıcı kağıt ortama aktaracağı e-Bilet ve Yolcu Listelerini uygulama üzerinden filtreleyerek toplu veya tek olarak yazdırma imkanına sahiptir.

e-Bilet İptali

e-Bilet kapsamında oluşturulmuş olan bir biletin herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmesi durumunda VisionPlus uygulamamızda kayıtlı olan biletler şu yöntemlerle iptal durumuna getirilebilmektedir:

1-Biletleme Uygulaması Entegrasyonu:

VisionPlus sisteminde bilet iptal süreçleri web servis üzerinden yapılabilmektedir. İptal işlemi için web servis içinde yetki bilgisini barındıran bir token alınması gerekmektedir. Kullanıcı aldığı bu token ve kullanıcı bilgileri ile iptal etmek istediği bileti bildirerek iptal işlemini yapabilmektedir.

2-VisionPlus Uygulaması Üzerinden İptal:

Gönderilen bilet verilerinin PDF formatına çevrilmesi ile birlikte VisionPlus uygulaması üzerinden sorgulanabilmektedir. Kullanıcı iptal edeceği bileti uygulama üzerinden filtreleyerek iptal etme imkanına sahiptir.

e-Bilet ve Yolcu Listesi Raporunun Oluşturması ve Gönderimi

e-Bilet kılavuzunda belirtildiği üzere e-Bilet ve Yolcu Listesi Raporunu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 24:00’a) kadar Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılmalıdır. Bu nedenle her bir rapor dönemini belirtecek başlık kayıtları e-Bilet hizmeti sağladığımız müşteriler için VisionPlus uygulaması tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu dönem başlık bilgileri içerisinde raporun oluşturulma, gönderilme ve kullanıcı erişim bilgileri tarihçesi takip edilecektir. Başlık bilgilerinin detayında ilgili dönemi kapsayan e-Bilet ve Yolcu Listesi raporunun içeriğine konu olan biletlerin ve seferlerin detayları saklanacaktır. e-Bilet ve Yolcu Listesi içeriğinde aynı zamanda rapora konu olan e-Bilet ve Yolcu Listelerinin SHA256 algoritmasına göre oluşturulan özet değeri de bulunmaktadır.  Kullanıcı sistemde belirlenen saatin sonunda kadar onay verilmez ise VisionPlus uygulaması otomatik onay vererek e-Bilet kılavuzunda belirtilen standart ve formatta raporu otomatik olarak oluşturacaktır. 

Hazırlanan e-Bilet ve Yolcu Listesi raporunun tüm parçaları kılavuzlarda tanımlanan imza standartları kullanılarak imzalanacaktır. İmzalama işlem sonrasında GİB tarafındaki web servis uç noktasındaki “sendDocumentFile” metodu çağrılarak iletilecektir. Bu iletim sonrasında raporun akıbeti GİB tarafındaki web servis uç noktasındaki “getBatchStatus” metodu çağrılarak kontrol edilecektir. Kontrol sonucuna göre tekrar gönderim süreçleri işletilebilecektir.

İmzalama 

TÜBİTAK KAMUSM Mali Mühür Uyum Değerlendirme Raporu içerisinde belirtiğimiz üzere elektronik imza kütüphanesi olarak ESYA e-İmza kütüphaneleri kullanılmaktadır. Zaman damgası olarak da TÜBİTAK zaman damgası sunucusu kullanılmaktadır. (http://zd.kamusm.gov.tr)

İmza Doğrulama 

Elektronik imzalı biletlerin ve yolcu listelerinin doğrulanabilmesi için yapılması gereken işlemler sırası ile aşağıda tarif edilmiştir.

Elektronik İmzalı imzalı biletlerin ve yolcu listelerinin görüntülenmesinde Acrobat Reader 8 veya daha üst bir sürüm kullanılmalıdır.

1) ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) Kök Sertifikalarının Sisteme Yüklenmesi

Doğrulama için gerekli kök sertifikaları aşağıdaki bağlantıdan yüklenmelidir. http://depo.kamusm.gov.tr

(İlgili listeden TÜR alanı KÖK olan sertifikalar seçilerek yüklenmelidir.)

2) Yüklenen Kök Sertifikalarının Acrobat Reader’a Tanıtılması 

Acrobat Reader’ın sisteme yüklenen kök sertifikalara güvenmesi sağlandıktan sonra elektronik imzaların geçerlilikleri doğrulanabilecektir. Acrobat Reader’da, Düzenle->Tercihler menüsünden “Güvenlik” seçilerek Gelişmiş ayarlarda, Reader’ın Windows’un güvenilir kök sertifikalarına güvenmesi sağlanmalıdır. Böylece Windows’a yüklenen ESHS sertifikalarına otomatik olarak güvenilmesi sağlanacaktır. Aşağıdaki şekilde Dijital İmzalar Gelişmiş Tercihleri ekranı Windows Bütünleştirmesi tabındaki kutucuklar işaretlenmelidir.

3) Doğrulama

Acrobat Reader uygulaması ile belge açıldığında otomatik olarak doğrulanacak ve aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü şekilde doğrulama bilgisi görüntülenecektir.

Arşivleme

Dönem kapanışı ve e-Bilet ve Yolcu Listesi raporunun başarılı şekilde GİB’e iletimine kadar olan süre içerisinde elektronik belgeler veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.